Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ giữa Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes và Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service