Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.