Công ty đính chính về thông tin không chính xác trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022