HĐQT thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Bùi Văn Tư và bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Thanh Hải vào vị trí Phó Tổng giám đốc