Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu