Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc nhận chuyển nhượng 97% cổ phần CTCP Đầu tư Xây dựng Xuân La