Đính chính thông tin trên Nghị quyết HĐQT số 10/2023/SSH/NQ-HĐQT