Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc hợp tác kinh doanh với CTCP Kinh doanh Bất động sản S-Việt Nam