Thông báo chốt danh sách cổ đông để lưu ký tại VSD và đăng ký giao dịch tại Upcom