Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng 51,3% cổ phần CTCP Sao Ánh Dương