Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương ký kết hợp đồng thuê văn phòng với bên liên quan và thông qua thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của Công ty tại TP HCM