Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty