Nghị Quyết HĐQT thông qua nhận chuyển nhượng thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương