Văn bản pháp lý

27/06/2022 Phụ lục số 02 Điều lệ sửa đổi, bổ sung
27/01/2022 Phụ lục số 01 Điều lệ sửa đổi, bổ sung
01/07/2021 Quy chế công bố thông tin năm 2021
21/06/2021 Điều lệ Công Ty sửa đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/6/2021.
15/06/2021 Điều lệ Công Ty năm 2021