Văn bản pháp lý

13/04/2024 Điều lệ Công Ty năm 2024 download
13/04/2024 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty download
13/04/2024 Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty download
13/04/2024 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát download
27/06/2022 Phụ lục số 02 Điều lệ sửa đổi, bổ sung download
27/01/2022 Phụ lục số 01 Điều lệ sửa đổi, bổ sung download
01/07/2021 Quy chế công bố thông tin năm 2021 download
21/06/2021 Điều lệ Công Ty sửa đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/6/2021. download
15/06/2021 Điều lệ Công Ty năm 2021 download
22/03/2021 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty download
22/03/2021 Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty download
22/03/2021 Quy chế hoạt động Ban kiểm soát download