NQ HĐQT thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty