Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc