Đại hội đồng cổ đông

07/03/2023 Công ty CP Phát triển Sunshine homes thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 download
07/03/2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 download
18/06/2022 Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 download
17/06/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua sửa đổi, bổ sung tài liệu trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 download
27/05/2022 Nghị quyết thông qua chương trình họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 download
26/03/2022 Thư mời họp, chương trình họp và tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 download
26/03/2022 Hướng dẫn tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2022 Xem tại đây
16/06/2021 Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Xây dựng Sunshine ngày 16/06/2021 download download