Đại hội đồng cổ đông

18/06/2022 Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
17/06/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua sửa đổi, bổ sung tài liệu trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
27/05/2022 Nghị quyết thông qua chương trình họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
26/03/2022 Thư mời họp, chương trình họp và tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
26/03/2022 Hướng dẫn tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2022 Xem tại đây
16/06/2021 Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Xây dựng Sunshine ngày 16/06/2021