Nghị quyết HĐQT vv nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Nhà Hưng Thịnh Phát