HĐQT thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ phần mềm giữa Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes và Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud