Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Hợp đồng dịch vụ tư vấn và môi giới với CTCP Tập đoàn Đầu tư KSFinance