Nghị Quyết HĐQT thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ in lịch Tết