Nghị Quyết HĐQT vv Phê duyệt chủ trương ký Hợp đồng nguyên tắc mua bán Voucher với CTCP Sdecoro và CTCP Tập đoàn công nghệ Unicloud.