Báo cáo tài chính

27/04/2024 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC quý 1 năm 2024 download
27/04/2024 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024 download
27/04/2024 Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2024 download
28/03/2024 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 download
28/03/2024 Công văn giải trình thông tin Báo cáo tài chính năm 2023 download
28/03/2024 Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023 download
02/02/2024 Công văn giải trình BCTC riêng quý 04/2023 download
30/01/2024 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC quý 4 năm 2023 download
30/01/2024 Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2023 download
30/01/2024 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023 download
30/10/2023 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC quý 3 năm 2023 download
30/10/2023 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 download
30/10/2023 Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2023 download
29/08/2023 Giải trình Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 download
29/08/2023 Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2023 đã được soát xét download
29/08/2023 Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét download
31/07/2023 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023 download
31/07/2023 Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023 download
31/07/2023 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC quý 2 năm 2023 download
28/04/2023 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC quý 1 năm 2023 download