Báo cáo tài chính

21/10/2021 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3 năm 2021
21/10/2021 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021
21/10/2021 Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2021
20/07/2021 Công văn giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2021 được soát xét
20/07/2021 Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2021 được soát xét
20/07/2021 Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 được soát xét
19/07/2021 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021
19/07/2021 Công văn giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2 năm 2021
19/07/2021 Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2021