Báo cáo tài chính

31/10/2022 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC quý 3 năm 2022
31/10/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022
31/10/2022 Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022
29/08/2022 Báo tài chính Hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét
29/08/2022 Báo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét
01/08/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022
01/08/2022 Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2022
29/04/2022 Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2022
29/04/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022
29/04/2022 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC quý 1 năm 2022
03/03/2022 Báo cáo tài chính riêng năm 2021 được kiểm toán
03/03/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán
03/03/2022 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán
29/01/2022 Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2021
29/01/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2021
29/01/2022 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên Báo cáo tài chính quý IV năm 2021
21/10/2021 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3 năm 2021
21/10/2021 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021
21/10/2021 Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2021
20/07/2021 Công văn giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2021 được soát xét