Báo cáo tài chính

29/08/2023 Giải trình Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 download
29/08/2023 Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2023 đã được soát xét download
29/08/2023 Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét download
31/07/2023 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023 download
31/07/2023 Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023 download
31/07/2023 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC quý 2 năm 2023 download
28/04/2023 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC quý 1 năm 2023 download
28/04/2023 Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2023 download
28/04/2023 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2023 download
08/04/2023 Công văn giải trình thông tin BCTC năm 2022 sau kiểm toán với BCTC tự lập năm 2022 download
08/04/2023 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 download
08/04/2023 Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2022 download
31/03/2023 Công văn xin gia hạn nộp BCTC 2022 Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes download
30/01/2023 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022 download
30/01/2023 Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2022 download
30/01/2023 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC quý 4 năm 2022 download
31/10/2022 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC quý 3 năm 2022 download
31/10/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022 download
31/10/2022 Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022 download
29/08/2022 Báo tài chính Hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét download