Báo cáo tài chính

30/01/2023 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022 download
30/01/2023 Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2022 download
30/01/2023 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC quý 4 năm 2022 download
31/10/2022 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC quý 3 năm 2022 download
31/10/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022 download
31/10/2022 Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022 download
29/08/2022 Báo tài chính Hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét download
29/08/2022 Báo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét download
01/08/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022 download
01/08/2022 Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2022 download
29/04/2022 Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2022 download
29/04/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022 download
29/04/2022 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC quý 1 năm 2022 download
03/03/2022 Báo cáo tài chính riêng năm 2021 được kiểm toán download
03/03/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán download
03/03/2022 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán download
29/01/2022 Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2021 download
29/01/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2021 download
29/01/2022 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 download
21/10/2021 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3 năm 2021 download