Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.