Công bố thông tin về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 và Thông báo thay đổi mẫu dấu của Công Ty