Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc bảo lãnh nghĩa vụ nợ