Công bố thông tin việc đính chính Nghị quyết số 06/2021/SSH/NQ- HĐQT