Công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Lương Thành Long