Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý giữa Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La