Công văn chấp thuận kết quả phát hành của Ủy ban chứng khoán