Công ty Cổ phần Xây dựng Sunshine công bố thông tin về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/06/2021