Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ công ty