Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes đã nhận được nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương (công ty con của Công ty) số 2403/2023/NQ-HĐQT/SAD và nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Xuân Đỉnh (công ty con gián tiếp của Công ty) số 2403/2023/NQ-HĐQT/XĐ về việc bán/chuyển nhượng toàn bộ cổ phần/phần vốn góp thuộc sở hữu của các công ty này tại các công ty sau: Công ty Cổ phần Sunshine AM, Công ty Cổ phần Xây lắp Sunshine E&C, Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng.