Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm bà Hoàng Thị Thanh Hải – Phó Tổng giám đốc Công ty