Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2023