Công bố thông tin

ngày ban hành tên văn bản Tải xuống
25/09/2021 Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
24/09/2021 Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc nhận chuyển nhượng 97% cổ phần CTCP Đầu tư Xây dựng Xuân La
20/09/2021 Thông báo thay đổi tên Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh
24/08/2021 Công bố thông tin việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty
13/08/2021 Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Hợp đồng dịch vụ tư vấn và môi giới với CTCP Tập đoàn Đầu tư KSFinance
28/07/2021 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes
20/07/2021 Bản thông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch
20/07/2021 Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Phát triển Sunshine Homes
15/07/2021 Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes công bố thông tin về việc ký kết Hợp đồng kiểm toán
09/07/2021 Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty
05/07/2021 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
18/06/2021 Thông báo chốt danh sách cổ đông để lưu ký tại VSD và đăng ký giao dịch tại Upcom
18/06/2021 Công bố thông tin về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 và Thông báo thay đổi mẫu dấu của Công Ty
17/06/2021 Công ty Cổ phần Xây dựng Sunshine công bố nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm người nội bộ của công ty.
16/06/2021 Công ty Cổ phần Xây dựng Sunshine công bố thông tin về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/06/2021
15/06/2021 Bản công bố thông tin về công ty đại chúng
15/06/2021 Công ty Cổ phần Xây dựng Sunshine Việt Nam công bố thông tin về việc UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng