Công bố thông tin

21/01/2022 Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
21/01/2022 Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
20/01/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua
14/01/2022 Báo cáo kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan
05/01/2022 Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan
15/12/2021 Hướng dẫn thực hiện quyền mua cổ phiếu SSH
03/12/2021 Nghị quyết HĐQT vv nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Nhà Hưng Thịnh Phát
29/11/2021 Bản cáo bạch năm 2021
29/11/2021 Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng
29/11/2021 Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu
19/10/2021 Công bố thông tin việc đã ký kết hợp đồng kiểm toán với Deloitte vv phát hành lại BCTC 2019
19/10/2021 Công bố thông tin việc đính chính Nghị quyết số 06/2021/SSH/NQ- HĐQT
19/10/2021 Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
15/10/2021 Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị vv phát hành lại BCTC năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán
08/10/2021 Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc bảo lãnh nghĩa vụ nợ
07/10/2021 Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc hợp tác kinh doanh với CTCP Kinh doanh Bất động sản S-Việt Nam
25/09/2021 Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
24/09/2021 Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc nhận chuyển nhượng 97% cổ phần CTCP Đầu tư Xây dựng Xuân La
20/09/2021 Thông báo thay đổi tên Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh
24/08/2021 Công bố thông tin việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty