Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022