Nghị Quyết HĐQT thông qua Phụ lục hợp đồng cho thuê, sử dụng thương hiệu