Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị vv phát hành lại BCTC năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán