Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty