Công bố thông tin việc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La trở thành công ty con của Công ty từ ngày 16/02/2022