Nghị quyết HĐQT thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua