Công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm của Thành viên Ban Kiểm soát Nguyễn Hoàng Anh