Nghị Quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty