Công bố thông tin về việc kí Hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh