Công văn giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2 năm 2021