Công văn giải trình chênh lệch LNST trên Báo cáo tài chính quý IV năm 2021