Công văn giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2021 được soát xét