Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC quý 3 năm 2022