Công văn giải trình chênh lệch LNST trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3 năm 2021